Velkommen til FrivilligThy

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR

FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp

1.NAVN OG HJEMSTED

FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp – Thisted kommune

2. FORMÅL

Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning, hvis formål er at arbejde for større kontakt og solidaritet blandt mennesker, for derved at øge den enkeltes livsmod og sociale netværk.

Frivilligcenterets formål er at være til gavn for det frivillige sociale arbejde bl.a. ved at gøre det mere synligt for borgere, som ønsker at få hjælp eller arbejde som frivillig i det sociale arbejde.

Organisationen er medlem af Landsforeningen FriSe.

3. MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages: Enkeltpersoner, institutioner, virksomheder, faglige- og frivillige organisationer. For så vidt angår institutioner, virksomheder, faglige- og frivillige organisationer optages fortrinsvis foreninger, som udøver frivilligt, socialt arbejde.  Medlemskab gælder fra den dato, hvor kontingentet er modtaget på FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælps kontor

4. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er organisationens øverste myndighed, og holder sit årlige ordinære møde senest inden udgangen af april. Mellem generalforsamlingsmøderne ledes foreningen af den bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal holdes når 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af to stemmetællere.
  2. Valg af dirigent.
  3. Valg af referent.
  4. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse.
  5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og budget til orientering
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer.
  8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Der tilstræbes en bredt sammensat bestyrelse, der repræsenterer lokalmiljøet og forskellige brancher, og som besidder forskellige relevante kompetencer – eksempelvis inden for ledelse, strategi og økonomi.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling holdes.

Repræsentanter:

Hvert medlemskab har en stemme og taleret ved generalforsamlingen. Vedkommendes navn meddeles generalforsamlingen. Ingen fremmødte har mere end en stemme.

Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.

For at være valgbar på generalforsamlingen skal man være medlem af foreningen og have betalt forfaldent kontingent inden generalforsamlingen —–holdes.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

5. BESTYRELSEN

Sammensætning

Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer, som vælges for en 2 årig periode, således at der vælges 3 medlemmer hvert år.

Der reserveres én plads til, at Thisted kommune kan udpege en repræsentant til bestyrelsen efter kommunens eget valg. Der reserveres 2 pladser til repræsentanter for erhvervslivet i Thisted kommune.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Formand og næstformand kan ikke være en kommunal repræsentant eller repræsentant udpeget af erhvervslivet i Thisted kommune.

Hvert år er revisor på valg på generalforsamlingen.

Konstituerende bestyrelsesmøde holdes senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling.

Lederen af FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp deltager i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen kan indkalde max 2 ressourcepersoner til bestyrelsesmøder dog uden stemmeret.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen mødes mindst 6 gange årligt, eller når formanden finder det fornødent eller 5 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse finder sted pr. mail med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens, eller den fungerende formands, stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen arbejder med hensyntagen til ”Mindstegrundlag for Frivilligcentre” udsendt af paraplyorganisationen FriSe.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6. ØKONOMI

Regnskab, revision samt kontingentbetaling følger kalenderåret.

Kontingentændringer forelægges og godkendes af generalforsamlingen.

7. HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. I den enes fravær tegnes foreningen af formanden eller kassereren og et bestyrelsesmedlem.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

8. ÆNDRING AF VEDTÆGTER

Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med mindst halvdelen af de afgivne stemmer.

9. EKSKLUSION

En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder og misbruger foreningens formål.

10. NEDLÆGGELSE AF ORGANISATIONEN

Til opløsning af organisationen FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp kræves vedtagelse på generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Denne sidste generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og afvikles senest 6 uger efter den første generalforsamling.

Hvad der måtte være af aktiver skal tilbagegives til de fonde og forvaltninger, der har bevilget pengene. Hvis dette ikke er praktisk muligt, skænkes aktiverne til humanitære foreninger.

Denne vedtægt er vedtaget på generalforsamlingen den 28. marts 2023